terug
Algemene voorwaarden webshop Boerschappen&FAIM

Algemene Voorwaarden die gelden voor afnemers via de webshop van Boerschappen&FAIM

Artikel 1 Gegevens 
De bedrijfsgegevens in deze, is tweedelig doordat het aanbod komt van twee aanbieders, te weten:

Bedrijf:   Boerschappen BV                         Bedrijf:   FAIM h.o.d.v. Marvelle Food Group BV
Adres:    Liniestraat 29, Breda                     Adres:    Liniestraat 29, Breda
Tel. nr:    076-7002400                           Tel. nr:    076-7002404
Email:     info@boerschappen.nl                  Email:     info@FAIMbreda.nl
KvK nr:   62633155                                  KvK nr:   64126617

Boerschappen BV en FAIM h.o.d.v. Marvelle Food Group BV hebben als postadres Liniestraat 29 te Breda. Tevens is dit ook het bezoekadres voor beide. 

Artikel 1 Over wie hebben we het eigenlijk in dit document?
Met “Aanbieders” bedoelen wij: Boerschappen B.V. en/of FAIM h.o.d.v. Marvelle Food Group BV

Met “Boerschappen” bedoelen wij: Boerschappen B.V. Met “FAIM” bedoelen wij: FAIM h.o.d.v. Marvelle Foud Group BV.

Met het woord “Afnemer” bedoelen we jou: een levend persoon die middels de webshop een overeenkomst aangaat met de Aanbieders, met betrekking tot de verkoop van voedsel, waarbij de afnemer eindgebruiker van dat voedsel. 

Onder “Leverancier” verstaan wij een levend persoon of een samenwerkingsverband en/of de rechtspersoon met wie de afnemers een overeenkomst sluit voor het leveren van diensten, producten of etenswaren. 

Onder “Bewaarnemer” wordt verstaan: de levende persoon, het samenwerkingsverband en/of de rechtspersoon met wie de aanbieders enige overeenkomst aangaat met betrekking tot het beheren, en/of bewaren van voedsel. Dit zijn de personen die een stuk van het transport of overslag voor hun rekening nemen.


Artikel 2 Doelstellingen / uitgangspunten van de aanbieders
Boerschappen heeft vier doestellingen:
1. Boerschappen spant zich ervoor in dat zoveel mogelijk geleverde producten ook lokaal worden geproduceerd;
2. Boerschappen belooft dat de prijs marktconform is en de leverancier een eerlijke prijs krijgt voor zijn product;
3. Boerschappen stimuleert haar leveranciers om duurzaam te produceren. Voor de Afnemer is het inzichtelijk welke leverancier de door hem bestelde producten ook feitelijk produceert en hoe dat gebeurt;
4. Boerschappen zet zich in om uitmuntende kwaliteit te leveren en zoveel mogelijk dagvers te leveren. Hierbij is voedselveiligheid een belangrijke factor.

Boerschappen heeft de volgende uitgangspunten:
1. Het wekelijks leveren van een samenstelling van voedingsproducten, zoveel mogelijk betrokken vanuit lokale boeren uit de regio en met een vaste verkoopwaarde per box;
2. Het leveren van actiematige producten die afzonderlijk kunnen worden besteld op de website.

Doelstelling FAIM: 
FAIM is ervan overtuigd dat een heldere voedselketen de toekomst heeft. Producten waaraan je merkt dat er aandacht is besteed, en waar het proces duidelijk van is. Klanten zijn bereid hier een eerlijke prijs voor te betalen. Een prijs waarvan een eerlijk deel naar de makers gaat zodat continuïteit geborgd kan blijven. FAIM staat voor kwaliteit, no waste, denkt mee met de klant en is eerlijk.


Artikel 3 Waar zijn deze Algemene Voorwaarden op van toepassing?
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Aanbieders gedane aanbiedingen, verkopen, leveringen en gesloten overeenkomsten met betrekking tot voedsel en de diensten daarom heen. 
Indien je toch wilt afwijken van deze Algemene Voorwaarden, zorg er dan voor dat je dit erg goed gedocumenteerd hebt, en dat je daar de handtekening van Stéphanie of Stijn op hebt staan.
De Afnemer kan ten alle tijden bij de Algemene Voorwaarden voorafgaand aan een overeenkomst en worden geaccepteerd door Afnemer. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is te vinden in de webshop. 
 
Artikel 4 Procedure 
1. De Aanbieders hebben het recht om het aanbod op de website te bepalen. Dit houdt niet in dat je geen inspraak mag hebben, mis je iets in het assortiment, laat het ons dan weten. 
2. Hoe de producten aangeboden worden, is afhankelijk van het aanbod. Dit kan zijn in de vorm van losse product verkoop of een door de Afnemer samengesteld pakket  
3. De Afnemer kiest uit op dat moment huidige aanbod. De overeenkomst gaat in op het moment dat de betaling is voldaan. Tevens kiest de Afnemer hier een afhaal, of (indien mogelijk) bezorgmoment. 
4. Indien een bestelling, zonder contact, na uiterst gekozen ophaaltijd nog niet is opgehaald, hebben de Aanbieders het recht om te bepalen wat er gebeurt met de bestelling.  
  
Artikel 5 Prijzen
1. Prijzen op de webshop (en eventueel via mail) zijn niet bindend omdat wij ook wel eens een foutje kunnen maken. Dit betekent dat je niet kunt claimen dat je het toch goedkoper wilt hebben als wij een typfoutje hebben gemaakt.
2. Genoemde prijzen op de webshop zijn in Euro’s en inclusief BTW.
3. De Aanbieders van de webshop behouden zich het recht voor om prijzen te wijzigen.
  
Artikel 6 Betaling
1. De betaling dient via de webshop te worden voldaan, tenzij anders is afgesproken. 
2. Pas na betaling wordt de bestelling in behandeling genomen en verwerkt. 
3. Indien een bestelling betaald is en niet wordt afgehaald, heeft de Afnemer niet het recht om het bedrag te storneren. 
4. De Aanbieders behouden zich het recht voor het product niet uit te leveren indien de betaling niet heeft plaatsgevonden. In het geval dat dit zich voordoet kan Afnemer ook geen aanspraak meer maken op de bestelling.
  
Artikel 7 Levering en transport
1. Zoals in Artikel 4.3 is beschreven, zal het afhaal- / bezorgmoment door de Afnemers zelf worden gekozen, indien mogelijk. In het andere geval, zal de afhaal- / bezorgmoment duidelijk vermeld staan.
2. Levering vindt plaats doordat de Afnemer de bestelling óf afhaalt op het afhaalpunt of de box wordt overgedragen bij bezorging aan huis. Indien de box bijvoorbeeld bij een buurman of alternatief opgegeven naam/adres wordt afgeleverd, geldt dit ook als een feitelijke levering.
3. Boerschappen zal na de levering vanuit Leveranciers, de producten voor Afnemer in bewaring nemen en als goed huisvader (laten) beheren tot het moment dat de bestelling door Afnemer worden afgehaald op het afhaalmoment, of tot het moment dat de bestelling wordt overgedragen bij thuisbezorging. Dit betekent dat het productrisico nog steeds bij Leverancier ligt en dat Boerschappen enkel de rol als transporteur en Bewaarnemer op zich neemt.
4. Het risico van de betreffende bestelling met alles wat daaraan is verbonden gaan over op de Afnemer op het moment dat 
1. de Afnemer (of degene die namens de Afnemer) de bestelling heeft opgehaald.
2. de Afnemer (of degene die namens Afnemer) de bestelling  heeft aangenomen bij bezorging.
5. Indien de Afnemer de een bestelling niet op de overeengekomen leveringsdatum en - tijd afhaalt, zal Boerschappen deze niet nogmaals ter beschikking stellen. Dit betekent dat de Aanbieders niet verplicht zijn om de producten te bewaren. In dit geval zijn de Aanbieders ook geen geld verschuldigd aan de Afnemer. 
6. Boerschappen kan Bewaarnemer opdracht geven namens haar de producten van leverancier en/of afnemer te bewaren. Bewaarnemer zal alle maatregelen treffen en alle handelingen verrichten die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van zijn taken. Bewaarnemer zal als goed huisvader haar werkzaamheden naar beste inzichten uitvoeren. Boerschappen kan bewaarnemer instructies geven voor de uitvoering van zijn taken.
7. Indien Afnemer de bestelling laat ophalen door een ander persoon, of laat afleveren op een ander adres dan zijn eigen woonadres, is als nog de Afnemer verantwoordelijk voor een veilige ontvangst. De afnemers zijn in dit geval niet verantwoordelijk voor het eventuele verdwijnen van die betreffende bestelling, of het verkeerd behandelen van producten die een gekoelde omgeving nodig hebben.
  
Artikel 8 Overmacht 
1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van de Aanbieders, waardoor naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in de aan de Aanbieders toegeleverde producten anderzijds.
2. Indien een overmachtige situatie zich voordoet en ervoor zorgt dat de levering door de Aanbieders niet kan worden uitgevoerd, dan zullen de Aanbieders de Afnemer zo spoedig mogelijk informeren.
3. Boerschappen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in Artikel 8.2 over dit onderwerp.
4. Indien de Aanbieders door overmacht niet in staat is de bestelling uit te leveren, wordt er gekeken naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk is, wordt het geld (indien reeds betaald) teruggestort.
  
Artikel 9 Garanties en klachten
1. De Aanbieders doen hun uiterste best om de bestelling, die geleverd dient te worden, voldoet aan de eisen die daar redelijkerwijs aan kunnen worden gesteld.
2. Aangezien Afnemer verantwoordelijk is voor de producten ten tijde van de levering hiervan, wordt Afnemer geacht zelf de producten te controleren op eventuele afwijkingen op het moment van levering.
3. Klachten of afwijkingen met betrekking tot zichtbare gebreken, dienen uiterlijk binnen 24 uur na levering aan de Aanbieder kenbaar worden gemaakt.
4. Een klacht dient ten minste te bevatten:
1. Een goede omschrijving van het gebrek;
2. Een foto van de afwijking/het gebrek;
3. De aankoopwaarde van het product;
4. De gegevens van de afnemer;
5. De klacht.
5. Een klacht gericht aan een van de Aanbieders, zal binnen één week beantwoord worden door de desbetreffende Aanbieder. De Aanbieder zal, indien terecht, een voorstel doen ter compensatie.
6. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door Afnemer van de gehele levering.
7. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht.
  
Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. De Aanbieders zijn tegenover Afnemer en/of derden nooit aansprakelijk voor schade welke geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is van de kwaliteit (waaronder te rekenen – maar niet uitsluitend – eventuele besmettingen en ziektes) van het door Leverancier verstrekte producten.
2. De vergoeding door de Aanbieders van de eventueel door Afnemer geleden schade uit welke hoofde dan ook, zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde.
  
Artikel 12 Privacy beleid
1. Niet geanonimiseerde informatie van een enkele Afnemer wordt niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij voor de juiste uitvoering van de doelstellingen van de Aanbieders nodig is.
  
Artikel 13 Geschillenregeling
1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen de Aanbieders enerzijds en Afnemer en/of Leverancier en/of bewaarnemer anderzijds gesloten overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter in het arrondissement Breda